Interupcia – umelé prerušenie tehotenstva

Interupcia je medicínskym postupom, vďaka ktorému je možné ukončiť tehotenstvo bez narodenia dieťatka. Preto ju niekedy nazývame aj prerušenie tehotenstva, alebo umelé prerušenie tehotenstva. Záleží od stavu vášho tehotenstva (či sa nachádzate v prvých týždňoch alebo v pokročilejšej fáze) či je možné ukončiť ho pomocou „pilulky“ alebo prostredníctvom chirurgického zákroku. V tomto článku sa dočítate, ako interupcia prebieha, aké sú jej následky a prípadné riziká.

Je treba mať na pamäti: Interupcia nie je potrat! Ten je vždy prirodzeným ukončením tehotenstva a strata dieťatka prebehne bez lekárskeho alebo chirurgického zásahu. Chirurgický zákrok, ale môže byť nutný po potrate na umožnenie vyprázdnenia maternice.

K čomu slúži prerušenie tehotenstva?

Existuje mnoho dôvodov, pre ktoré sa žena rozhodne využiť možnosť interupcie na uknočenie tehotenstva, napr.:

 • Osobné dôvody: vrátane ohrozenia blaha už exitujúceho dieťaťa
 • Riziko zdravia matky
 • Vysoké riziko vážnej abnormality u nenarodeného dieťaťa, môže sa jednať tak o fyzickú abnormalitu ako o psychickú

Kedy môže byť interupcia vykonaná?

Podľa zákona Slovenskej národnej rady z 23. októbra 1986 o umelom prerušení tehotenstva môže byť interupcia vykonaná za týchto podmienok:

 • Žene sa umelo preruší tehotenstvo, ak o to písomne požiada, ak tehotenstvo nepresahuje 12 týždňov a ak tomu nebránia jej zdravotné dôvody.
 • Žene možno umelo prerušiť tehotenstvo zo zdravotných dôvodov s jej súhlasom alebo na jej podnet, ak je ohrozený jej život alebo zdravie alebo zdravý vývoj plodu alebo ak ide o genetický chybný vývoj plodu.
 • Žene, ktorá nedovŕšila šestnásť rokov, možno umelo prerušiť tehotenstvo podľa § 4 so súhlasom zákonného zástupcu, prípadne toho, komu bola zverená do výchovy.
 • Ak bolo podľa § 4 umelo prerušené tehotenstvo žene vo veku od šestnásť do osemnásť rokov, vyrozumie sa o tom zdravotnícke zariadenie jej zákonného zástupcu.

Postup pri prejednávaní umelého prerušenia tehotenstva

Žena písomne požiada o umelé prerušenie tehotenstva ženského lekára zdravotníckeho zariadenia príslušného podľa miesta jej trvalého pobytu alebo miesta pracoviska alebo školy. Lekár je povinný poučiť ženu o možných zdravotných dôsledkoch umelého prerušenia tehotenstva aj o spôsoboch používania antikoncepčných metód a prostriedkov. Ak žena na umelom prerušení tehotenstva trvá a ak zistí lekár, že sú splnené podmienky pre jeho výkon, určí zdravotnícke zariadenie, kde sa výkon urobí.

Ak lekár nezistí podmienky pre umelé prerušenie tehotenstva (§ 4 a 5), môže žena do troch dní písomne požiadať o preskúmanie jeho záveru riaditeľa zdravotníckeho zariadenia, ktorý túto žiadosť preskúma najneskoršie do dvoch dní od jej doručenia. Na preskúmanie žiadosti si riaditeľ zdravotníckeho zariadenia prizve dvoch ďalších lekárov z odboru gynekológie a pôrodníctva, prípadne aj lekára z iného odboru. Ak zistí, že podmienky pre umelé prerušenie tehotenstva sú splnené, oznámi žene, v ktorom zdravotníckom zariadení sa umelé prerušenie tehotenstva vykoná.

Ak riaditeľ zdravotníckeho zariadenia nezistil podmienky pre umelé prerušenie tehotenstva, oznámi žene písomne výsledok preskúmania, ktorý je konečný.

Môžu o prerušenie tehotenstva požiadať cudzinky?

Umelé prerušenie tehotenstva podľa § 4 sa nevykoná cudzinkám, ktoré sa v Slovenskej republike zdržiavajú len prechodne.

Príplatok, alebo úhrada za umelé prerušenie tehotenstva

Za umelé prerušenie tehotenstva vykonaného podľa § 4 uhradí žena v prípadoch ustanovených všeobecne záväzným právnym predpisom zdravotníckemu zariadeniu príplatok.

Úhradu za umelé prerušenie tehotenstva cudzinkám upravuje osobitný predpis.

Cena zákroku

Podľa Medikklinik je cena umelého prerušenia tehotenstva 293 € + náklady na vyšetrenia. Celková cena nepresahuje 370 €. Toto je maximálna konečná cena, ktorá obsahuje všetky náklady spojené so zákrokom a s pobytom na klinike.

Čo budete musieť stihnúť ešte pred interupciou?

Počas vašej prvej návštevy lekára, dostanete príležitosť rozprávať o vašej situácii, budete informovaná o rôznych metódach vykonávania interupcie, pričom vám lekár poradí, ktorý z uvedených typov je vhodný vo vašom štádiu tehotenstva. Taktiež vás upozorní na riziká a komplikácie, ktoré vám hrozia. Váš lekár sa informuje o vašom zdravotnom stave a minulosti, aby sa uistil, že pre vás vybral ten správny druh prerušenia tehotenstva. Následne si otestuje, či netrpíte nejakou pohlavne prenosnou infekciou, prípadne vám podá antibiotiká na zastavenie infekcie po interupcii.

Pred tým než k nej naozaj pristúpite, mal by vám byť vykonaný:

 • Ultrazvukový scan (na odstránenie pochybností o štádiu vášho tehotenstva)
 • Vaginálne (interné) vyšetrenie
 • Skríningový test krčka maternice na odhalenie infekcií

Ak ste nikdy pred tým nepodstúpila vaginálne vyšetrenie, váš lekár vás vyšetrí s čo najväčšou opatrnosťou a tak opatrne ako je to len možné. Ak sa cítite počas vyšetrenia znepokojene alebo nepríjemne, neotáľajte svojho lekára upozorniť.

V tomto prípade by ste tiež mala byť upozornená na metódu antikoncepcie, ktorú by ste mohla využiť po umelom potrate. Posledným krokom pred interupciou je podpísanie vášho súhlasu.

Možné spôsoby umelého prerušenia tehotenstva

Existuje veľké množstvo metód na vykonanie interupcie. Metóda, ktorú vám vyberie lekár, bude závisieť hlavne od fázy vášho tehotenstva v respektíve v akom týždni tehotenstva sa nachádzate. Fáza tehotenstva sa vypočíta odrátaním týždňov od prvého dňa vášho posledného menštruačného cyklu.

Vo všeobecnosti existujú 2 druhy interupcie:

 • medikamentózna
 • chirurgická.

Medikamentózna sa vykonáva podaním „tabletky“, chirurgická pomocou chirurgického zákroku. Obe tieto metódy popíšeme neskôr.

Skorá medikamentózna interupcia (do 9 týždňov tehotenstva)

Tento druh umelého prerušenia tehotenstva vyžaduje užívanie 2 rozličných liekov s odstupom 36-48 hodín. Ich efekt je veľmi podobný ako pri prirodzenom potrate, čo znamená, že je sprevádzaný krvácaním a bolesťou v podbrušku. Po tom ako po prvý krát navštívite lekára, budete mať ešte 2 prehliadky a to v rôznych dňoch. Na vašej prvej návšteve vám bude podaný prvý liek, nazývaný mifepriston, ktorý blokuje hormón vytvárajúci vhodné prostredie maternice pre oplodnené vajíčko. Po tejto procedúre sa budete cítiť dobre a bude možné odísť domov a pokračovať vo vašich bežných aktivitách. Malé zmeny pocítite tesne pred tým, ako pristúpite k 2 časti procedúry. Niektoré ženy pociťujú kŕče, ľahké krvácanie, ale nie je to podmienkou. V prípade, že by ste u seba pozorovala silné krvácanie alebo výraznú bolesť kontaktujte vašu nemocnicu alebo kliniku.

Približne 2 dni neskôr, na vašej druhej prehliadke, vám lekár podá druhý liek, prostaglandin. Po 4 až 6 hodinách od užitia medikamentu sa naruší výstelka maternice a vylúči sa prostredníctvom vaginálneho krvácania spolu s embryom.

Táto časť procedúry môže byť bolestivá, preto vám zrejme lekár navrhne liek na utíšenie bolesti.

Lieky užité počas skorej medikamentóznej interupcie môžu vyvolať nevoľnosť a hnačku. V niektorých prípadoch je možné podať druhú dávku mimoambulantne v mieste domova pacienta. O tejto možnosti budete predom informovaná, v prípade, že ju vaša klinika ponúka.

Vákuová metóda / ukončenie odsávaním (7-15 týždeň tehotenstva)

Vákuová metóda je postupom, ktorý využíva jemné odsávanie na odobranie plodu z maternice. Táto procedúra nezaberie viac ako 5-10 min. a môže byť vykonaná pri lokálnom alebo úplnom umŕtvení. Váš kŕčok maternice (otvor do maternice) sa otvorí (rozšíri), aby sa tak lekár mohol jednoduchšie dostať dnu. Na uľahčenie celej procedúry sa zvykne pacientke ešte niekoľko hodín pred zákrokom vaginálne podať tabletka, ktorá oslabí váš kŕčok maternice a ten sa neskôr jednoduchšie roztiahne. V ojedinelých prípadoch je táto tabletka podaná žene orálne.

Následne vám lekár umiestni do maternice malú plastovú trubicu napojenú na pumpu, aby tak odstránil plod a okolité tkanivo. Po zákroku je vo väčšine prípadov možné prepustenie do domácej liečby ešte v ten istý deň. Vedľajšími príznakmi liečby je vaginálne krvácanie, ktoré môže trvať až po dobu 21 dní. Bežná doba krvácania sa však pohybuje od 9 do 10 dní.

Počas prvých 2 až 3 dní bude krvácanie silnejšie a neskôr sa ustáli. Sú aj ženy, ktoré krvácajú celkovo len 3 až 4 dni. Spolu s krvou sa u vás zrejme prejavia aj slabé alebo mierne kŕče (proti nim dostanete lieky na utlmenie bolesti).

Neskorá medikamentózna interupcia (od 9 do 20 týždňa tehotenstva)

Rovnako ako pri interupcii v skoršom štádiu tehotenstva, aj neskôr užívame rovnaké látky mifepriston a prostaglandin. Čím neskôr je však zákrok vykonaný, tým vyššie dávky musí žena užiť a liečba trvá dlhší čas. Aj tento druh umelého potratu má podobné prejavy ako ten prirodzený.

Po zákroku ste schopná vrátiť sa domov ešte v ten istý deň. Komplikácie nastávajú len v ojedinelých prípadoch, a tak si vás lekár môže nechať na klinike kvôli pozorovaniu aj cez noc. V niektorých prípadoch môže byť dokonca nevyhnutné užiť ďalšiu dávku prostaglandinu. O všetkom vás s predstihom informuje váš lekár. Vo veľmi zvláštnych prípadoch (menej než 1 z 20) môže dôjsť k tomu, že sa placenta a plodové obaly neoddelia, je teda nutné, aby lekár zakročil aj chirurgicky a vybral vašu placentu. Táto operácia sa vykonáva pod celkovou anestéziou.

Chirurgické rozšírenie a odstránenie (viac ako 15 týždňov tehotenstva)

Chirurgické rozšírenie a odstránenie je postup, ktorý sa vykonáva pod celkovou anestéziou. Váš kŕčok maternice bude jemne roztiahnutý a rozšírený a pomocou kliešťov a odsávacej trubice lekár odstráni plod a okolité tkanivo nachádzajúce sa v maternici. Tento chirurgický zákrok trvá 10-20 min., v prípade, že ste zdravotne v poriadku. Po tomto zákroku zväčša nenastávajú ďalšie komplikácie a vy môžete odísť domov ešte v ten istý deň. V prípade nutnosti vám nemocnica odporučí zostať aj cez noc. Rovnako ako pri vákuovej metóde, môžete pozorovať krvácanie až po dobu 21 dní.

[sc name=“reklama“]

Neskorý potrat (20- 24 týždeň tehotenstva)

Sú dva spôsoby akými môže byť vykonaný potrat, ak sa nachádzate v neskoršej fáze tehotenstva (20 – 24 týždeň). Oba zákroky, ktoré vám popíšeme nižšie, vyžadujú aby ste v nemocnici pobudla aj cez noc.

 • Dvojfázová chirurgická interupcia: V prvej fáze sa zastaví tlkot srdca plodu a zmäkčí kŕčok maternice. Druhá fáza zahŕňa vyňatie plodu a okolitého tkaniva. Táto sa vykonáva vždy na nasledujúci deň po prvej fáze pričom je pacientka v oboch prípadoch pod celkovou anestéziou.
 • Vyvolaný potrat: je tiež podobný neskorému prirodzenému potratu s rozdielom, že vyvolaný potrat je spôsobený požitím látky prostaglandin. Tá je injekčne podaná do maternice vyvolávajúc silné kontrakcie (ako pri pôrode). Kontrakcie môžu trvať od 6 do 12 hodín. Počas celého zákroku ste pri plnom vedomí, pričom vám lekár v prípade potreby podá lieky proti bolesti. Táto metóda môže byť využitá na to, aby sa lekár uistil, že vaša maternica bola kompletne vyprázdnená.

Súkromné vykonanie interupcie

Súkromnú kliniku môžete kontaktovať aj bez toho, že by vás na ňu odkázal váš gynekológ. Ceny súkromných kliník zvyčajne závisia od štádia vášho tehotenstva (včasné interupcie sú zväčša menej nákladné), od toho, či je nutné, aby ste v nemocnici pobudla niekoľko dní, od spôsobu prerušenia tehotenstva, atď. Ak rozmýšľate o prerušení tehotenstva je preto vhodné porozprávať sa o tom s niekým, čím skôr je to možné.

Medikamentózne prerušenie tehotenstva

Prerušenie tehotenstva pomocou liekov je možné len v prvých týždňoch prvého trimestra. Ak sa žena rozhodne o tento druh prerušenia tehotenstva je v prvom rade nutné vykonať sonogram, ktorý nám ukáže, či je tehotenstvo zdravé (maternicové nie mimomaternicové).

Metotrexát & Misoprostol (MTX).

Jednými z najznámejších látok používaných na medicínskeho prerušenia tehotenstva sú práve Metotrexát & Misoprostol.

Toto prerušenie tehotenstva  je možné vykonať počas prvých 7 týždňov tehotenstva (49 dní). Tento druh prerušenia tehotenstva nie je tak populárny ako v minulosti a to kvôli dostupnosti mifepristonu.

Methotexate je podávaný ústne alebo injekčne už pri prvej návšteve lekára.

Žene sú podávané taktiež antibiotiká, aby tak lepšie predišla možným infekciám.

Misoprostolové tabletky sú podávané buď orálne alebo vaginálne o 3 až 7 dní neskôr, čo môže byť vykonané v pohodlí domova a nie je nutná návšteva kliniky.

Táto metóda funguje na princípe vyvolania kontrakcií a vytlačenia plodu z maternice. Celý proces môže trvať v rozmedzí niekoľkých hodín až dní. Po uplynutí 1 týždňa vám lekár vykoná fyzické testy, aby tak zistil, či celá procedúra prebehla úplne, prípadne aby tak zamedzil možným komplikáciám.

Methotrexate je látka, ktorá sa primárne používa na liečbu rakoviny a reumatoidnej artritídy, pretože napáda najrýchlejšie rastúce bunky v ľudskom tele. V prípade potratu je jej dôsledkom oddelenie plodu a placenty od výstelky maternice.

Vedľajšie účinky Methotrexate & Misoprostol 

 • Kŕče, nevoľnosť, hnačka, ťažké krvácanie, zvýšená telesná teplota
 • Tento postup je neúspešný len u 5% tehotných žien, v dôsledku čoho je nutný chirurgický zásah na úplné ukončenie tehotenstva.
 • Neodporúča sa ženám s anémiou, poruchami krvácania, ochorenia obličiek alebo pečene, akútny zápal močového mechúra alebo vnútromaternicové teliesko.

Riziká interupcie

Žiadny klinický postup nie je úplne bez rizika, pri umelom potrate nám však hrozí hneď niekoľko rizík ako napr. porucha fyzického a psychického zdravia ženy, interupcia v mnohých prípadoch znemožní ženám opäť zdravo otehotnieť v budúcnosti. Pri tomto zákroku hrozí mnoho problémov a to hlavne, ak je umelý potrat vykonaný v neskorších fázach tehotenstva.

Tu vám ponúkame niekoľko najbežnejších komplikácií, ktoré sa môžu objaviť:

Napriek tomu, že ide o závažný zákrok do tela ženy, je percento možných komplikácií pomerne malé, približne 2 %.

Komplikácie rozdeľujeme na:

 • Skoré: krvácanie, zápal, poranenie maternice alebo strata menštruácie)
 • Neskoré: neplodnosť, sexuálne poruchy, problémy opätovne otehotnieť, poruchy krčka maternice alebo placenty.

Riešenie prípadných komplikácií

 • Silné krvácanie: nie je veľmi závažnou komplikáciou, dá sa riešiť buď vpichnutím injekcie alebo tabletkami na zastavenie krvácania. Možná je taktiež hormonálna liečba.
 • Infekcia: tá sa môže zaviezť počas vykonávania operácie. Prejavuje sa bolesťami v podbrušku a zvýšenou teplotou. Zvyčajne sa rieši podaním antibiotík alebo nemocničnou hospitalizáciou.
 • Zápal sliznice maternice (endometritída): prejavuje sa krvácaním, kŕčmi a zvýšením telesnej teploty. Je nutné okamžite vyhľadať lekársku pomoc, aby sa tak zabránilo rozširovaniu zápalu. Na jeho liečbu sa taktiež podávajú antibiotiká.
 • Reziduá po potrate: po vykonaní umelého potratu môžu v maternici ostať určité čiastočky tkaniva alebo plodu, dokonca potrat nemusí byť vykonaný úplne, tak že plod pokračuje v raste. Ak sa maternica dostatočne nevyprázdni, môže sa prejaviť krvácanie, horúčka a bolesti v podbrušku.
 • Porušenie sliznice maternice: Ak sa sliznica maternice príliš poruší vytvoria sa na nej zrasty. Kvôli týmto zrastom potom žena nemenštruuje alebo len veľmi slabo , tzv. Ashermanov syndróm. Tento problém za zvykne riešiť operačne, a to odstránením zrastov a zavedením antikoncepčného vnútromaternicového telieska do dutiny maternice. Vďaka nemu predídeme v budúcnosti vytvoreniu ďalších zrastov medzi stenami maternice. Žena musí taktiež podstúpiť hormonálnu liečbu, aby sa tak zabezpečilo zdravé obnovenie sliznice v maternici.
 • Poranenie maternice: To môže byť spôsobené operačnými nástrojmi. Ak sa jedná len o čiastočné poranenie steny maternice, netreba si robiť starosti, toto poranenie sa zvykne zahojiť samé počas niekoľkých dní. Vo vážnejších prípadoch ako napr. poranenie prenikajúce celou stenou maternice môže byť nutné laparoskopické ošetrenie, ktoré sa vykonáva v celkovej narkóze. V najvážnejších prípadoch môže byť poranenie tak vážne, že treba odstrániť celú maternicu, alebo môže byť poranený taktiež črevný systém, ktorý potom vyžaduje chirurgický zákrok.

Napriek tomu, že všetky tieto komplikácie môžu vyzerať hrozivo, len v ojedinelých prípadoch končia trvalými následkami.

Čo Vám hrozí?

Problémom môže byť, ak by sa u vás zápal rozšíril a prešiel do chronického. Ten by mohol mať vplyv na zmeny na vajcovodoch a v konečnom dôsledku vyústiť do sterility ženy. Ale aj tu je možno zvládnuť vďaka programom umelého oplodnenia.

Výraznou komplikáciou po prerušení tehotenstva je dopad na psychiku ženy (depresia), odmietanie pohlavného styku a iné.

Neplodnosť môže byť vyvolaná napr. upchaním vajcovodov v dôsledku zápalového ochorenia alebo už spomínaných zrastov, ktoré zabraňujú úspešnému prechodu vajíčka. Riešením je buď chirurgický zákrok alebo v horších prípadoch umelé oplodnenie.

Dôsledky interupcie sa nemusia prejaviť hneď a žena ich môže pozorovať až v nasledujúcom tehotenstve. U týchto žien sa rapídne zvyšuje pravdepodobnosť predčasného pôrodu či potratu, vyvolaného oslabením krčka maternice, vcestná placenta, problémy s odlučovaním placenty po pôrode atď. Ak u seba pozorujete niektoré s vyššie uvedených príznakov, okamžite kontaktujte svojho lekára, môžu byť totižto až život ohrozujúce (napr. silné krvácanie).

[sc name=“reklama“]

Post-interupčný syndróm

Post interupčný syndróm je stav, ktorý prichádza po prekonaní prerušenia tehotenstva. Interupcia nie je len vážnym zákrokom do fyzického stavu ženy ale aj do jej psychiky. Hoci je zväčša vykonaná z opodstatnených dôvodov ako napr. ohrozenie života a zdravia matky alebo dieťaťa, vysoké riziko telesného postihnutia dieťaťa alebo znásilnenie, mnohé pacientky ju zvládajú veľmi ťažko, prejavujú sa pocity úzkosti a depresie, ktorá je umocňovaná vinou a ľútosťou. Najhoršie interupciu prežívajú mladé dievčatá, ktoré zvyknú nejaký čas odmietať sex, sťažujú sa na bolesti ženských orgánov, atď.

Mnohé sa po potrate úporne snažia o vytesnanie akýchkoľvek spomienok a márne sa pokúšajú na celú udalosť zabudnúť. Táto snaha sa môže stať dokonca posadnutosťou. Žena obviňuje tak seba ako lekára či partnera, pričom môže dôjsť k početným konfrontáciám. Vo veľmi vážnych prípadoch sa prejavujú pocity viny a nenávisti k sebe samej so sklonmi k samovražde!

Prekonanie interupcie nie je v žiadnom prípade jednoduchou záležitosťou, mala by ste preto zvážiť vyhľadanie odbornej pomoci, ak by ste u seba pocítila akýkoľvek s vyššie uvedených príznakov. Základ je odpustiť sama sebe, predsa len mala ste na toto rozhodnutie vážny dôvod, nemá zmysel vyčítať si ho do konca života.

Čo robiť po odchode z nemocnice?

 • Prvý deň ostaňte doma a doprajte si čas na oddych a zotavenie. Naviac je stále pravdepodobnosť, že sa budete cítiť slabá, častá je nevoľnosť, kŕče alebo krvácanie, nemala by ste sa preto príliš zaťažovať. Dajte svojmu telu čas.
 • Prvé týždne sa vyhýbajte nadmernej telesnej záťaži.
 • Približne po 2 týždňoch navštívte lekára kvôli kontrole vášho stavu.
 • Pohlavný styk by ste nemala vykonávať skôr ako po 14 dňoch od interupcie. Odporúča sa tiež použitie kondómu kvôli ochrane proti infekciám a zápalom.
 • Dodržiavajte prísnu hygienu! Vyhnite sa kúpaliskám, plavárni, aj doma sa odporúča skôr sprcha než horúci kúpeľ.
 • Komunikujte s vaším gynekológom! Prvá menštruácia by sa mala u vás dostaviť do približne 6 týždňov a mala by byť oveľa silnejšia, než ste zvyknutá. Po tejto menštruácii je vhodná ďalšia prehliadka. (Pozor! Pri prvej menštruácii od zákroku nepoužívajte tampóny)

Počet interupcii u nás a vo svete

Dobrou správou je, že počet umelých potratov tak u nás ako vo svete vo všeobecnosti klesá. Otázka interupcie je veľmi diskutabilnou témou. Panuje predstava, že liberalizácia potratov by mohla viezť k ich nekontrolovateľnému nárastu. Toto tvrdenie nie je tak úplne pravdivé. Príkladom môže byť Holansko či Belgicko. Obe tieto krajiny majú veľmi liberálne zákony v otázke interupcie, pričom je rozhodnutie plne ponechané na ženu a prerušenie tehotenstva je bezplatné. Napriek tomu ide o krajiny s takmer najnižšou mierou interupcií približne 6 potratov na 1000 žien.

V ktorých krajinách je interupcia povolená?

 • Poľsko – Interupcie sú povolené do dvanásteho týždňa tehotenstva, a to len v prípade znásilnenia, incestu, keď je ohrozený život matky, alebo v prípade poničenia plodu.
 • Maďarsko – Interupcia je povolená do dvanásteho týždňa a zo za podmienok, že by sa dieťa malo narodiť do krízovej rodinnej situácie, v prípade ohrozenia zdravia matky alebo plodu, v prípade vážneho zdravotného postihnutia dieťaťa.
 • Nemecko – Umelý potrat je zákonom povolený len v prvom trimestri a vykonáva sa na žiadosť matky.
 • Rakúsko – Interupcie sú povolené do dvanásteho týždňa tehotenstva.
 • Slovensko – U nás rovnako ako v susednom Rakúsku sú povolené interupcie do dvanásteho týždňa tehotenstva.
 • Írsko – Interupcia môže byť povolená, ak je život matky v priamom ohrození.
 • Španielsko – Interupcie sú povolené do dvanásteho týždňa tehotenstva len v prípade vážneho ohrozenia fyzického a psychického zdravia matky.
 • Colorado a Kalifornia – V oboch štátoch je interupcia povolená.
 • Aljaška, Hawaii sú v otázke interupcií liberálne štáty.
 • Arkansas, Georgia, Kansas, Mississippi, New Mexico a iné – Potrat dovoľujú len z dôvodu znásilnenia, incestu alebo v prípade ohrozenia matky či hendikepu dieťaťa.
 • Malta – Interupcie sú rovnako ako rozvody ilegálne.
 • Rumunsko, Čína – interupcie sú protizákonné.

Fakty o interupcii na Slovensku

V súčasnosti množstvo interupcií na Slovensku rapídne klesá (za posledných 10 rokov o viac ako 60%), pričom pripadne približne 13 umelých potratov na 1000 žien. Pre potrat sa najčastejšie rozhodujú ženy vo veku od 25- 30 rokov. V rámci Európskej únie sa môžeme pochváliť 2 miestom v najnižšom množstve umelých prerušení tehotenstva, hneď za Holandskom. Naše zákony sú v tejto otázke veľmi liberálne. Najhoršia miera potratovosti v Európe s vyskytuje v Maďarsku ked pripadá na 90 000 pôrodov až 80 000 potratov.

2 komentáre

 1. Vladimira

  Dobrý deň chystám sa na interrupciu a bojím sa toho,že ostanem stále tehotná,že to spravia zle. Tak neviem skôr sa toho obávam aby po interupcii som nebola tehotná.

  Odpoveda
 2. Octavia

  :O 🙁 :O :'(

  Odpoveda

Odoslať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *