Ak čakáte dieťatko alebo to ešte len plánujete, určite ste sa už zamýšľali nad materskou dovolenkou. Snáď každý z nás o nej už počul, no mnoho vecí okolo nej je nejasných. Ak ste narazili na tento článok, lebo sa chcete informovať čo vlastne materská presne je, ako ju získať, koľko trvá a podobne, ste na správnej adrese.

Čo je materská dovolenka?

V prvom rade je vhodné vyjasniť si základné pojmy. Materská dovolenka predstavuje pracovné voľno zo zamestnania, ktoré zamestnávateľ poskytne žene v súvislosti s pôrodom a starostlivosťou o narodené dieťa. Z tohto vyplýva, že materská dovolenka môže byť priznaná jedine ženám, a to takým, ktoré sú v dobe nástupu na materskú dovolenku v pracovnom pomere či inom pracovnoprávnom vzťahu. Táto definícia teda vylučuje ženy, ktoré podnikajú, študujú, ženy pracujúce na dohodu či nezamestnané ženy. Tie totiž na materskú dovolenku nárok zo zákona nemajú.

Čo je materské?

V tomto bode je vhodné vyjasniť si pojem materské, pretože sa často mýli práve s materskou dovolenkou. Kým materská dovolenka predstavuje voľno z práce, materské predstavuje dávku nemocenského poistenia, ktorá sa poskytuje z dôvodu tehotenstva alebo starostlivosti o dieťa. Túto dávku teda vypláva Sociálna poisťovňa a má na ňu nárok každá jej poistenkyňa, to znamená aj ženy študentky, ženy, ktoré podnikajú, sú SZČO, pracujú na dohodu či sú nezamestnané. Samozrejme ale stále musia spĺňať podmienky na vyplatenie materského a musia si oň zažiadať na ich pobočke Sociálnej poisťovne.

Koľko materská dovolenka trvá?

Právne náležitosti materskej dovolenky stanovuje Zákonník práce, a ten stanovuje dĺžku materskej dovolenky nasledovne. V súvislosti s pôrodom a starostlivosťou o narodené dieťa patrí žene materská dovolenka v trvaní 34 týždňov. Osamelej žene patrí materská dovolenka v trvaní 37 týždňov a žene, ktorá porodila zároveň dve alebo viac detí, patrí materská dovolenka v trvaní 43 týždňov. V súvislosti so starostlivosťou o narodené dieťa patrí aj mužovi od narodenia dieťaťa rodičovská dovolenka v rovnakom rozsahu, ak sa stará o narodené dieťa.

Tu treba podčiarknuť niečo, o čom sa stále na Slovensku málo hovorí a to fakt, že prakticky od narodenia sa môže o dieťa starať muž. Ten síce nárok na materskú dovolenku nemá, no má nárok na rodičovskú dovolenku, ktorá trvá tak isto dlho, ak sa o dieťa skutočne stará on. Takže ak ste s partnerom už diskutovali o možnosti toho, že by s dieťaťom nejaký čas ostal doma aj on, vedzte že je to možné a zamestnávateľ mu to musí umožniť.

Ešte sa však nachvíľu pristavme pri dĺžke materskej dovolenky. Kým niektoré ženy uvažujú, ako byť doma čo najdlhšie, iné sa zas ponáhľajú nazad do práce. Zákon je však striktný aj v minimálnom trvaní materskej dovolenky, preto odporúčame si tieto veci pristriehnuť: Materská dovolenka v súvislosti s pôrodom nesmie byť kratšia ako 14 týždňov a nemôže sa skončiť, ani prerušiť pred uplynutím šiestich týždňov odo dňa pôrodu.

Získam materskú dovolenku automaticky?

Áno. Na materskú dovolenku máte totiž ako zamestnaná tehotná žena právny nárok, takže určite nemusíte svojho šéfa o materskú dovolenku žiadať a tŕpnuť, či vám ju schváli – je to totiž jeho zákonná povinnosť a nie voľba. Samozrejme ale nefunguje to tak, že jedného dňa proste prestanete chodiť do práce bez toho, aby ste to niekomu povedali. Máte teda voči zamestnávateľovi tzv. oznamovaciu povinnosť: Žena a muž písomne oznámia zamestnávateľovi najmenej jeden mesiac vopred predpokladaný deň nástupu na materskú dovolenku a rodičovskú dovolenku, predpokladaný deň ich prerušenia, skončenia a zmeny týkajúce sa nástupu, prerušenia a skončenia materskej dovolenky a rodičovskej dovolenky.

Pred tým než však zo zamestnania odídete by ale ešte bolo dobré zamestnávateľovi prdložiť Žiadosť o materské – finančnú pomoc, resp. nemocenskú dávku, o ktorej píšeme vyššie. Inak totiž tie peniaze nedostanete. Ak sa teraz pýtate odkiaľ vziať túto žiadosť, tak vám ju vydá vás gynekológ pri jednej  vašich pravidelných prehliadok, spravidla to však býva v 32. týždni tehotenstva. Tlačivo nenájdete ani v Sociálnej poisťovni, ani na internete. Je to kvôli tomu aby sa zaistilo, že skutočne budete chodiť na pravidelné prehliadky až do pôrodu a neohrozíte tak svoje dieťa.

Popri vystavovaní tejto žiadosti tam váš gynekológ uvedie aj očakávaný dátum pôrodu. Vy si toto tlačivo vezmete, odovzdáte ho potom zamestnávateľovi a ten následne doplní všetky potrebné údaje o vás a vašom zamestnaní. Zamestnávateľ má následne povinnosť danú žiadosť odovzdať na príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne v mieste sídla firmy.

Kedy mám na materskú dovolenku nastúpiť?

Zákonník práce stanovuje nástup na materskú dovolenku nasledovne: Žena nastupuje materskú dovolenku spravidla od začiatku šiesteho týždňa pred očakávaným dňom pôrodu, najskôr však od začiatku ôsmeho týždňa pred týmto dňom. Ak žena vyčerpá z materskej dovolenky pred pôrodom menej ako šesť týždňov, pretože pôrod nastal skôr, ako určil lekár, patrí jej materská dovolenka odo dňa nástupu až do uplynutia času ustanoveného v § 166 ods. 1 (teda 34 týždňov, osamelá žena 37 týždňov, matka dvojičiek a viacerčiat 43 týždňov).

Ak by ste ale chceli na materskú nastupovať neskôr, teda napr. ostať v práci čo možno najdlhšie až do pôrodu, sama si tým dĺžku materskej dovolenky skrátite: Ak žena vyčerpá z materskej dovolenky pred pôrodom menej ako šesť týždňov z iného dôvodu (teda okrem predčasného pôrodu), poskytne sa jej materská dovolenka odo dňa pôrodu len do uplynutia 28 týždňov; osamelej žene sa poskytne materská dovolenka do uplynutia 31 týždňov a žene, ktorá porodila zároveň dve alebo viac detí, sa poskytne materská dovolenka do uplynutia 37 týždňov.

A čo je rodičovská dovolenka?

Rodičovská dovolenka je opäť formou voľna z práce, na ktorú má rodiť právny nárok, v tomto prípade už žena a rovnako aj muž. Žena teda najprv čerpá materskú dovolenku, potom plynule prejde na rodičovskú dovolenku – taký je zatiaľ bežný scenár na Slovensku. Muž ale môže prevziať starostlivosť o dieťa formou rodičovskej dovolenky a to aj pred tým, ako žene uplynie dovolenka materská.

Zákonník práce to vidí nasledovne: Na prehĺbenie starostlivosti o dieťa je zamestnávateľ povinný poskytnúť žene a mužovi, ktorí o to požiadajú, rodičovskú dovolenku až do dňa, v ktorom dieťa dovŕši tri roky veku. Ak ide o dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav dieťaťa vyžadujúci osobitnú starostlivosť, je zamestnávateľ povinný poskytnúť žene a mužovi, ktorí o to požiadajú, rodičovskú dovolenku až do dňa, v ktorom dieťa dovŕši šesť rokov veku. Táto dovolenka sa poskytuje v rozsahu, o aký rodič žiada, spravidla však najmenej na jeden mesiac.

Opäť ale platí, že aj keď na rodičovskú dovolenku existuje právny nárok, existuje tiež oznamovacia povinnosť: Žena a muž písomne oznámia zamestnávateľovi najmenej jeden mesiac vopred predpokladaný deň nástupu na materskú dovolenku a rodičovskú dovolenku, predpokladaný deň ich prerušenia, skončenia a zmeny týkajúce sa nástupu, prerušenia a skončenia materskej dovolenky a rodičovskej dovolenky.

Čo ak je moje dieťa hospitalizované?

Ak by sa náhodou muselo stať, že novorodenec má nepriaznivý zdravotný stav a nelieči sa ambulantne, žena či muž sa môžu rozhodnúť materskú resp. rodičovskú dovolenku prerušiť a nastúpiť nazad do práce. V takom prípade si môžu dovolenku dočerpať po tom, ako sa im dieťa vráti do opatery. Takto to ošetruje zákon: Ak dieťa zo zdravotných dôvodov prevzal do starostlivosti dojčenský ústav alebo iný liečebný ústav a žena a muž zatiaľ nastúpi do práce, preruší sa týmto nástupom materská dovolenka a rodičovská dovolenka najskôr po uplynutí šiestich týždňov odo dňa pôrodu. Jej nevyčerpaná časť sa žene a mužovi poskytne odo dňa, keď prevzal dieťa z ústavu opäť do svojej starostlivosti a prestal preto pracovať, nie však dlhšie ako do troch rokov veku dieťaťa.

Čo ak dieťa zomrie?

Malou cenou útechy je podpora od štátu formou možnosti čerpania časti materskej/rodičovskej dovolenky. To platí pre situácie, kedy sa dieťa už narodí mŕtve, alebo keď neskôr zomrie. Stanovené je to nasledovne: Ak sa dieťa narodilo mŕtve, patrí žene materská dovolenka po dobu 14 týždňov. Ak dieťa zomrie v dobe, keď je žena na materskej dovolenke alebo žena a muž na rodičovskej dovolenke, poskytuje sa im táto dovolenka ešte počas dvoch týždňov odo dňa úmrtia dieťaťa, najdlhšie do dňa, keď by dieťa dosiahlo jeden rok.

Mám nárok na materskú/rodičovskú aj pri adopcii?

Nárok na materskú dovolenku a rodičovskú dovolenku má aj žena a muž, ktorý prevzal na základe právoplatného rozhodnutia príslušného orgánu dieťa do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov, ktoré mu bolo zverené rozhodnutím príslušných orgánov na neskoršie osvojenie alebo do pestúnskej starostlivosti, alebo dieťa, ktorého matka zomrela.

Materská dovolenka alebo rodičovská dovolenka podľa § 166 ods. 1 sa poskytuje žene a mužovi odo dňa prevzatia dieťaťa v trvaní 28 týždňov, osamelej žene a osamelému mužovi v trvaní 31 týždňov a žene a mužovi, ktorý prevzal dve deti alebo viac detí, sa poskytuje v trvaní 37 týždňov, najdlhšie do dňa, v ktorom dieťa dovŕši tri roky veku. Rodičovská dovolenka podľa § 166 ods. 2 sa poskytuje v trvaní troch rokov odo dňa skončenia materskej dovolenky alebo rodičovskej dovolenky podľa prvej vety alebo odo dňa prevzatia dieťaťa, ktoré dovŕši tri roky veku, najdlhšie do dňa, v ktorom dieťa dovŕši šesť rokov veku.

Ak ide o dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom vyžadujúcim osobitnú starostlivosť, rodičovská dovolenka sa poskytuje v trvaní šesť rokov odo dňa skončenia materskej dovolenky alebo rodičovskej dovolenky podľa prvej vety alebo odo dňa prevzatia dieťaťa, ktoré dovŕši tri roky, najdlhšie do dňa, v ktorom dieťa dovŕši šesť rokov veku.

Musím po materskej nastúpiť na rodičovskú dovolenku?

Určite nemusíte. Kým materská je aspoň do určitého rozsahu povinná, rodičovská dovolenka je čisto na zvážení každého rodiča. Buď hneď po materskej nastúpite na rodičovskú, alebo sa vrátite do práce. Užitočné je vedieť, že aj keď už ste po materskej nastúpili späť do zamestnania, stále môžete neskôr odísť na rodičovskú dovolenku. Inak povedané, medzi materskou a rodičovskou môžete pokojne pracovať ak chcete.

Samozrejme, ale aj takáto formulácia má svoje limity. Zákon obmedzuje vek dieťaťa, po ktorého dovŕšení už rodič nemá právo na rodičovskú dovolenku: zamestnávateľ je povinný poskytnúť rodičovskú dovolenku až do dňa, v ktorom dieťa dovŕši tri roky veku (resp. 6 rokov veku, ak ide o dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav). Tu je dobré nezabudnúť, že zamestnávateľ je povinný vám rodičovskú dovolenku poskytnúť v daných limitoch, a to aj v prípade, že ste už po materskej pracovali a rozhodli ste sa opäť ostať s dieťaťom doma. Nenechajte sa preto obrať o svoje práva zamestnávateľom, ktorému sa nepáči, že by ste opäť chceli ostať doma s dieťaťom.