Rodičovský príspevok predstavuje ďalší zo spôsobov, akým štát finančne pomáha rodičom. Je to sociálna dávka, ktorú vypláca Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny a je prakticky pokračovaním materského. To v praxi znamená, že po tom, ako matka dopoberá materské, má matka či otec dieťaťa nárok začať poberať rodičovský príspevok popri rodičovskej dovolenke.

Výška rodičovského príspevku

Prvá dôležitá vec ohľadom výšky rodičovského príspevku je, že tento sa každoročne mení, resp. zvyšuje. Pre rok 2018 predstavuje rodičovský príspevok sumu 214,70€ a vypláca sa každý mesiac. Ak však oprávnená osoba zabezpečuje riadnu starostlivosť o dve a viac súčasne narodených detí, rodičovský príspevok v sume 214,70 eura sa zvyšuje o 25 % na každé dieťa, ktoré sa narodilo súčasne. Rodič dvojičiek tak dostane rodičovský príspevok vo výške 268,40€ a rodič trojičiek vo výške 322,05€.

Ak oprávnená osoba nedbá najmenej tri po sebe nasledujúce kalendárne mesiace o riadne plnenie povinnej školskej dochádzky ďalšieho dieťaťa v jej starostlivosti, rodičovský príspevok sa zníži o 50 %. V tejto sume sa poskytuje najmenej počas troch kalendárnych mesiacov od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom škola oznámila úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, že oprávnená osoba nedbá o riadne plnenie povinnej školskej dochádzky ďalšieho dieťaťa v jej starostlivosti.

Ak sa oprávnenej osobe vypláca za celý kalendárny mesiac materské alebo obdobná dávka ako materské v členskom štáte v sume nižšej, ako je suma rodičovského príspevku, rodičovský príspevok je počas obdobia vyplácania materského alebo obdobnej dávky ako materské v členskom štáte v sume určenej ako rozdiel medzi sumou rodičovského príspevku a sumou materského alebo obdobnej dávky ako materské v členskom štáte.

Kto má právo poberať rodičovský príspevok

Prirodzene, rodičovský príspevok je určený rodičom dieťaťa, ale nie len nim. Oprávnenými osobami, ktoré na rodičovský príspevok majú právo, sú:

 • rodič dieťaťa,
 • fyzická osoba, ktorej je dieťa zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe rozhodnutia súdu alebo úradu práce, sociálnych vecí a rodiny alebo
 • manžel/manželka rodiča dieťaťa, ak žije s rodičom dieťaťa v domácnosti.

Podmienky na získanie rodičovského príspevku

To, že je niekto rodič je podstatnou podmienkou, no nestačí to na získanie rodičovského príspevku. Osoba musí ďalej spĺňať nasledujúce podmienky aby mohla rodičovský príspevok poberať:

 • zabezpečuje riadnu starostlivosť o dieťa (osobne alebo inou plnoletou fyzickou alebo právnickou osobou) a
 • trvalý pobyt, alebo prechodný pobyt na území Slovenskej republiky alebo je osobou podľa osobitného predpisu

Nárok na rodičovský príspevok má len jedna oprávnená osoba určená podľa dohody osôb, ktoré sa o dieťa starajú. To platí aj v prípade, ak súd zverí maloleté dieťa do striedavej osobnej starostlivosti obidvoch rodičov, alebo súd schváli dohodu rodičov. Ak je v rodine viac detí, na každé z detí prislúcha jeden rodičovský príspevok.

Ako dlho možno príspevok poberať

Rodičovský príspevok sa spravidla poberá do troch rokoch veku dieťaťa. Je však možnosť pobrať príspevok aj dlhšie, a to dokonca do šiestich rokov dieťaťa, ale len za špeciálnych podmienok. Zákon stanovuje, že na dieťa môže rodič poberať príspevok až do šiestich rokov, pokiaľ má dieťa dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav a teda je potrebné, aby sa mu rodič intenzívne venoval aj po dovŕšení troch rokov života.

Kedy vám rodičovský príspevok nepriznajú

Treba si dať pozor na to, že sú situácie zákonom stanovené, v ktoých vám štát nárok na rodičovský príspevok bohužiaľ neprizná. Nárok na rodičovský príspevok nevzniká ak:

 • sa oprávnená osoba a dieťa zdržiavajú v štáte, ktorý nie je členským štátom Európskej únie, zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore alebo Švajčiarskou konfederáciou (ďalej len „členský štát“) a počas pobytu v tomto štáte oprávnená osoba nie je verejne zdravotne poistená v Slovenskej republike,
 • aspoň jedna z oprávnených osôb má nárok na materské alebo na obdobnú dávku ako materské v členskom štáte a suma materského alebo obdobnej dávky ako materské v členskom štáte za celý kalendárny mesiac je vyššia ako suma rodičovského príspevku,
 • štát, ktorý nie je členským štátom, vypláca obdobnú dávku ako rodičovský príspevok alebo obdobnú dávku ako materské,
 • je rodič maloletý a neboli mu priznané rodičovské práva a povinnosti podľa osobitného predpisu.

Ale pozor, to nie je všetko. Osoba nemá právo na rodičovský príspevok ani v prípade, keď je to zároveň rodič ďalšieho dieťaťa:

 • ktoré je zverené do osobnej starostlivosti druhého rodiča, do náhradnej osobnej starostlivosti, do pestúnskej starostlivosti alebo do starostlivosti fyzickej osoby, ktorú určil súd nariadením predbežného opatrenia, alebo do starostlivosti budúcich osvojiteľov, alebo je v osobnej starostlivosti poručníka, a
 • na zabezpečenie riadnej starostlivosti o toto dieťa sa poskytuje rodičovský príspevok.

Ako príspevok získať

Nárok na rodičovský príspevok si uplatňuje oprávnená osoba podaním písomnej žiadosti alebo žiadosti podanej elektronickými prostriedkami podpísanej zaručeným elektronickým podpisom, ktorú podáva oprávnená osova na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny príslušnom podľa miesta jej trvalého pobytu alebo prechodného pobytu (týka sa len cudzincov).

Žiadosť o rodičovský príspevok obsahuje meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, ak je pridelené, a adresu pobytu oprávnenej osoby dieťaťa, na ktoré sa uplatňuje nárok na rodičovský príspevok. Na výzvu platiteľa oprávnená osoba doplní ďalšie nevyhnutné údaje potrebné na konanie o nároku na rodičovský príspevok.

Ak sa dieťa narodilo mimo územia Slovenskej republiky a v čase podania žiadosti o rodičovský príspevok dieťa nemá vydaný rodný list podľa osobitného predpisu, oprávnená osoba k písomnej žiadosti o rodičovský príspevok priloží úradný preklad rodného listu dieťaťa alebo iného obdobného dôkazu o narodení dieťaťa vydaného v krajine narodenia dieťaťa.

Ako sa rodičovský príspevok vypláca

Predstavme si teda, že o príspevok ste zažiadali, dokonca vám bol priznaný. Otázkou už len zostáva akým spôsobom vám bude rodičovský príspevok vyplácaný a odpoveď je takáto:

 • vypláca sa za celý kalendárny mesiac, aj keď podmienky nároku na tento príspevok boli splnené len za časť kalendárneho mesiaca,
 • vypláca sa mesačne pozadu, a to najneskôr do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom oprávnená osoba splnila podmienky nároku,
 • poukazuje sa oprávnenej osobe na účet v banke alebo v pobočke zahraničnej banky v Slovenskej republike, alebo na žiadosť oprávnenej osoby sa vypláca v hotovosti,
 • ak oprávnená osoba písomne požiada o zmenu spôsobu vyplácania rodičovského príspevku, úrad práce, sociálnych vecí a rodiny je povinný žiadosti vyhovieť,
 • nevypláca sa do štátu, ktorý nie je členským štátom.

Pozastavenie a obnovenie vyplácania príspevku

Výplata rodičovského príspevku sa zastaví od kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po kalendárnom mesiaci, za ktorý sa už vyplatil, ak:

 • vznikol dôvod na prešetrenie, či oprávnená osoba naďalej spĺňa podmienky nároku, či sa rodičovský príspevok vypláca v správnej sume alebo je na výplatu rodičovského príspevku naďalej príslušný platiteľ na území Slovenskej republiky alebo
 • na poskytovanie rodičovského príspevku je príslušná inštitúcia iného členského štátu.

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny:

 • obnoví vyplácanie, ak oprávnená osoba preukáže, že zanikli dôvody, pre ktoré sa jeho výplata zastavila. Výplata sa obnoví od kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po kalendárnom mesiaci, v ktorom zanikli dôvody na jeho zastavenie,
 • doplatí príspevok za obdobie zastavenia jeho výplaty, ak podmienky nároku na rodičovský príspevok a na jeho výplatu za toto obdobie boli splnené,
 • obnoví vyplácanie príspevku, ak príslušná inštitúcia iného členského štátu rozhodla o neposkytnutí rodičovského príspevku alebo o poskytnutí rodičovského príspevku v nižšej sume, ako v sume 203,20 €. Výplata sa obnoví od kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po kalendárnom mesiaci, v ktorom oprávnená osoba túto skutočnosť preukáže platiteľovi,
 • doplatí príspevok za obdobie zastavenia jeho výplaty alebo za jeho časť, ak podmienky nároku na príspevok a na jeho výplatu počas tohto obdobia boli splnené a oprávnená osoba si uplatnila nárok v inom členskom štáte, ale príspevok jej nebol poskytnutý.
 • vydá rozhodnutie o určení osobitného príjemcu rodičovského príspevku, ak
 1. a) sa rodičovský príspevok vypláca oprávnenej osobe, ktorá je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi a tieto zabezpečuje osobitný príjemca,
 2. b) prídavok na dieťa, ktoré má oprávnená osoba v starostlivosti, zabezpečuje osobitný príjemca z dôvodu, že oprávnená osoba prídavok na dieťa nevyužíva na účel, na ktorý je určený, alebo
 3. c) na žiadosť oprávnenej osoby

Kedy nárok na príspevok zaniká

Žiadateľ si môže uplatniť nárok na prídavok spätne najviac za obdobie šiestich mesiacov.

Nárok na rodičovský príspevok zaniká:

 • od prvého dňa kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po mesiaci, v ktorom dieťa dovŕšilo vek ( do troch rokov veku, do šiestich rokov veku, ktoré má dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav alebo do šiestich rokov veku, ktoré je zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov, najdlhšie tri roky od právoplatnosti prvého rozhodnutia o zverení dieťaťa do starostlivosti tej istej oprávnenej osobe),
 • smrťou oprávnenej osoby alebo dieťaťa.

Zníženie či zvýšenie rodičovského príspevku

Ak bol rodičovský príspevok vyplatený neprávom alebo vo vyššej sume, ako patril:

 • oprávnená osoba je povinná vrátiť rodičovský príspevok alebo jeho časť za obdobie, za ktoré mu bol takto vyplatený,
 • právo na vrátenie rodičovského príspevku zaniká uplynutím jedného roka odo dňa, keď platiteľ túto skutočnosť zistil, najneskôr však uplynutím troch rokov odo dňa poslednej neoprávnenej výplaty rodičovského príspevku,
 • oprávnenej osobe sa môže suma na vrátenie zrážať aj z bežne vyplácaného rodičovského príspevku alebo neskôr priznaného rodičovského príspevku, zo mzdy, z platu, z inej odmeny za prácu, z náhrad z týchto plnení a z náhrad za pracovnú pohotovosť, z náhrad za služobnú pohotovosť, z náhrad za pohotovosť, z príplatku za pohotovosť alebo z dávok sociálneho poistenia, z dôchodku starobného dôchodkového sporenia a z dávok sociálneho zabezpečenia do sumy, ktorú nemožno postihnúť výkonom rozhodnutia podľa osobitného predpisu.

Rodičovský príspevok sa odníme od kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po mesiaci, za ktorý sa rodičovský príspevok vyplatil:

 • ak sa zmenia alebo zaniknú skutočnosti, ktoré rozhodujú o nároku na rodičovský príspevok,
 • ak sa rodičovský príspevok vyplácal neprávom,
 • na žiadosť oprávnenej osoby,
 • ak rodičovský príspevok poskytuje príslušná inštitúcia členského štátu v rovnakej sume alebo vo vyššej sume ako je 199,60 €,
 • ak príslušná inštitúcia členského štátu neposkytuje rodičovský príspevok z dôvodu, že oprávnená osoba si naň neuplatnila nárok.

Ak dôjde z určitého dôvodu k zvýšeniu alebo k zníženiu rodičovského príspevku, vyplatí sa v novej sume od kalendárneho mesiaca, v ktorom táto zmena nastala.

Ak zaniknú dôvody, pre ktoré sa rodičovský príspevok vypláca vo výške 50 %, suma príspevku sa zvýši od kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom dieťa začalo riadne plniť povinnú školskú dochádzku. Najskôr však po troch mesiacoch nasledujúcich po mesiaci, v ktorom sa príspevok znížil.