Ak ešte len plánujete deti alebo už ste tehotná, určite premýšľate ako vyjdete s peniazmi. Predsa len, novorodeniatku treba zabezpečiť mnoho vecí od nábytku, cez oblečenie, až po plienky. Dobrou správou pre vás v takom prípade je, že štát čerstvým mamičkám vypomáha takzvaným Príspevkom pri narodení dieťaťa – je to jednorazový príspevok, ktorý dostanete tesne po narodení dieťatka, ktorý slúži na pomoc s pokrytím počiatočných nákladov. Tento článok vám pomôže zorientovať sa v tom aká je suma tohto príspevku, kde oň žiadať, ako ho získať či aké sú podmienky na jeho získanie.

Koľko dostanete?

Suma príspevku sa každoročne mení, pre rok 2018 je to:

 • 829,86 €, ak ide o dieťa narodené z prvého pôrodu až tretieho pôrodu, ktoré sa dožilo najmenej 28 dní,
 • 151,37 €, ak ide o dieťa narodené zo štvrtého pôrodu a ďalšieho pôrodu alebo ak ide o dieťa z prvého pôrodu až tretieho pôrodu, ktoré sa nedožilo 28 dní.

V prípade, že by sa vám narodili dvojičky (prípadne trojičky,…) platí, že dostanete spomínanú sumu 829,86€ (alebo 151,37€ – viď riadky vyššie) na každé jedno dieťa zvlášť a táto suma sa navýši o 75,69€ na každé z detí, ktoré sa dožilo aspoň 28 dní.

Pozor: nárok na príspevok pri narodení dieťaťa máte len do 6 mesiacov od pôrodu, preto si o dávku požiadajte čo najskôr, aby vám náhodou nestihol zaniknúť nárok na ňu.

Kto môže o príspevok žiadať?

V tomto bode si vysvetlíme, kto vlastne o príspevok môže žiadať. Primárne je to vždy matka dieťaťa. Eventuálne to môže byť otec, ale to až v prípade, že matka zomrela či je po nej vyhlásené pátranie, alebo bolo dieťa zverené do výchovy otca. Každopádne však žiada o dávku len jeden z rodičov, čiže neexistuje možnosť, že by bola dávka na dieťa vyplatená dva razy a vždy jednému z rodičov.

Aké musím splniť podmienky?

Na to, aby vám príslušný Úrad sociálnych vecí a rodiny vyplatil príspevok pri narodení dieťaťa musia byť splnené nasledujúce podmienky:

 • narodenie dieťaťa,
 • trvalý pobyt a bydlisko oprávnenej osoby na území Slovenskej republiky.

Bydliskom sa rozumie miesto, kde má oprávnená osoba a dieťa sústredené najdôležitejšie záujmy na základe objektívnych kritérií, ktorými sú najmä dĺžka pobytu, výkon zárobkovej činnosti, povinné verejné zdravotné poistenie, poskytovanie zdravotnej starostlivosti, bývanie s rodinou, návšteva predškolského zariadenia, plnenie povinnej školskej dochádzky. Podmienka bydliska bola zavedená kvôli tomu, aby bolo zamedzené vyplácaniu príspevku rodine, ktorá dlhodobo žije v zahraničí a poberá tam sociálnu podporu z príslušného štátu, avšak nemá odhlásený trvalý pobyt na Slovensku. Podmienka bydliska teda túto situáciu vylučuje a zamedzuje tak zneužívaniu vyplácania dávky.

Kedy dávku nedostanem?

Pozor, okrem toho, že musíte spĺňať podmienky vysvetlené vyššie, musíte si aj dávať pozor na niekoľko vecí, ktoré by zamedzili výplate príspevku. To znamená, že nárok na vyplatenie príspevku vám zanikne, ak budete aspoň v jednom bode konať tak, ako je popísané nižšie. Tieto vymedzenia môžu pôsobiť reštriktívne, no zákon sa len snaží, aby bola dávka vyplatená rodičovi, ktorý sa aktívne snaží o zdravý vývoj dieťaťa a ktorý bol a je zodpovedným rodičom či už ku novorodencovi, alebo ku jeho ďalším deťom.

Nárok na príspevok pri narodení dieťaťa nevznikáoprávnenej osobe, ak:

 • pre dieťa neuzatvorila dohodu o poskytovaní všeobecnej ambulantnej starostlivosti,
 • pred uplatnením nároku na príspevok pri narodení dieťaťa dala privolenie na osvojenie dieťaťa,
 • najmenej jedno z detí oprávnenej osoby narodených pred narodením dieťaťa, na ktoré si uplatňuje nárok na príspevok pri narodení dieťaťa, je zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov,
 • sa dieťa narodilo v cudzine a príslušná inštitúcia krajiny, v ktorej sa dieťa narodilo, vyplatila oprávnenej osobe príspevok alebo inú dávku toho istého druhu,
 • je maloletá a nemá súdom priznané rodičovské práva a povinnosti vo vzťahu k osobnej starostlivosti o dieťa,
 • od štvrtého mesiaca tehotenstva do pôrodu sa nezúčastňovala raz za mesiac na preventívnych prehliadkach u lekára so špecializáciou v špecializačnom odbore gynekológia a pôrodníctvo alebo na obdobných prehliadkach v cudzine, za účasť oprávnenej osoby na preventívnej prehliadke v príslušnom mesiaci sa považuje aj poskytovanie zdravotnej starostlivosti tejto oprávnenej osobe v ústavnej zdravotnej starostlivosti (ide o oprávnenú osobu – matku dieťaťa), alebo
 • po pôrode opustila zdravotnícke zariadenie bez súhlasu poskytovateľa zdravotnej starostlivosti (ide o oprávnenú osobu – matku dieťaťa).

Ako a kde o príspevok požiadať?

Ako už bolo spomenuté, o príspevok si žiadate na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny podľa miesta trvalého pobytu. Užitočné pre vás môže byť, že okrem možnosti podať žiadosť klasicky písomne ju môžete podať aj elektronicky, ak je podpísaná zaručeným elektronickým podpisom. Tlačivo nájdete buď na danom úrade práce, a v elektronickej forme je ľahké ho nájsť na internete. Žiadosť ale každopádne musí obsahovať určité náležitosti – v prvom rade musí obsahovať osobné údaje ako žiadateľa, tak dieťaťa, a to konkrétne tieto:

 • meno a priezvisko
 • rodné číslo alebo dátum narodenia, ak rodné číslo nie je pridelené,
 • adresa trvalého pobytu.

Pozor, ak žiadate dávku pre dieťa, ktoré bolo narodené mimo územia SR ale inak spĺňa všetky podmienky, a zároveň tým pádom nemá slovenský rodný list, postupuje sa nasledovne: k žiadosti o príspevok pri narodení dieťaťa priložte úradne preložený rodný list dieťaťa, ktorý mu bol vydaný v zahraničí, alebo úradne preložený obdobný dokument potvrdzujúci narodenie dieťaťa. K žiadosti je tiež potrebné priložiť Vyhlásenie o bydlisku.

Ako mi vyplatia príspevok?

Ako to už býva, aj so samotným vyplácaní príspevku sa spája niekoľko pravidiel, na ktoré je dobré nezabudnúť aby ste potom nemali nemilé prekvapenia. Pravidlá vyplácania príspevku sú preto nasledovné:

 • vypláca sa najneskôr v kalendárnom mesiaci nasledujúcom po mesiaci, v ktorom oprávnená osoba podala  žiadosť a preukázala splnenie podmienok nároku,
 • vypláca sa v hotovosti alebo sa na žiadosť oprávnenej osoby poukáže na jej účet v banke v Slovenskej republike.
 • nevypláca sa do cudziny.

Kedy mám o príspevok požiadať?

V prvom rade platí, že je treba o príspevok žiadať až po narodení dieťaťa, keďže to je základnou podmienkou pre vyhovenie vašej žiadosti. Ak požiadate tesne po narodení dieťaťa a do 28 dní jeho života splníte podmienky na uznanie žiadosti, bude vám ale vyplatených len 151,37€ a keď sa dieťa dožije aspoň 28 dní, následne vám doplatia dávku do sumy 829,86€. Toto je vyplývajúce zo sekcie o tom aká je výška príspevku, keďže dôležitým medzníkom je, že sa dieťa dožije 28 dní.

Z tohto pohľadu je teda re vás najjednoduchšie žiadať o príspevok až keď sa dieťa dožite spomínaných 28 dní. Ak ale peniaze potrebujete čo najskôr, aj 150 eur na začiatok pomôže. Zároveň si ale dajte pozor, že nárok na dávku vám zaniká keď dieťa dosiahne 6 mesiacov, preto žiadosť moc neodkladajte.

Môžu príspevok vyplatiť aj niekomu inému ako matke či otcovi?

Áno, za určitých okolností môže byť dávka vyplatená aj príjemcovi, ktorým nie je rodič dieťaťa. Zväčša sú to ale situácia, v ktorých má úrad za to, že rodič peniaze nevyužíva na zabezpečenie potrieb novorodenca alebo koná nesprávne v nejakom inom ohľade. Dávka sa vyplatí inému príjemcovi ako matke či otcovi ak:

 •  sú odôvodnené pochybnosti o účelnom použití príspevku pri narodení dieťaťa,
 • v čase rozhodovania o nároku na príspevok pri narodení dieťaťa sa vypláca prídavok na dieťa obci z dôvodu, že oprávnená osoba nevyužíva prídavok na účel, na ktorý je určený alebo
 • oprávnená osoba je poberateľ dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke alebo sa s poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke spoločne posudzuje a dávka v hmotnej núdzi a príspevky k dávke sa poskytujú osobitnému príjemcovi.

Osobitný príjemca je obec, v ktorej má oprávnená osoba trvalý pobyt, alebo, ak je to odôvodnené, iná osoba, ktorú určí úrad.

Môžu mi príspevok spätne zobrať?

Presne tak, treba si dávať pozor na to, že keď vám už príspevok vyplatili ale zistí sa, že vám príspevok nemali vydať, môžu vám ho vziať. Pretože zákon stanovuje, že ak bol príspevok vyplatený oprávnenej osobe neprávom, platí že:

 • oprávnená osoba je povinná príspevok pri narodení dieťaťa vrátiť,
 • nárok na vrátenie príspevku pri narodení dieťaťa alebo jeho časti zaniká uplynutím jedného roka odo dňa, keď príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny zistil, že príspevok bol vyplatený neprávom. Najneskôr však nárok na vrátenie zaniká uplynutím troch rokov odo dňa jeho neoprávnenej výplaty.