Ak sa na úlohu rodiča ešte len pripravujete alebo už dieťa máte, určite vás zaujíma akým spôsobom vám môže štát finančne pomôcť. Tento článok mapuje jednu konkrétnu formu finančnej pomoci od štátu, a to prídavok na dieťa. Predstavuje sociálnu dávku, ktorú štát vypláca oprávnenej osobe každý mesiac,  to za účelom výživy a výchovy nezaopatreného dieťaťa. Výška dávky, spôsob vyplácania, podmienky na splnenie nároku na dávku – tieto a všetky ďalšie podstatné informácie vám objasníme v tomto článku.

Aká je výška príspevku?

Každoročne sa výška príspevku na dieťa mení, ako aj ostatné sociálne dávky. Ich výška sa totiž vypočítava zo životného minima, ktorého výška sa taktiež mení. Každopádne, pre rok 2018 je výška prídavku na dieťa 23,68€. Táto dávka sa vypláca do rúk oprávnenej osoby každý kalendárny mesiac, a to až do dovŕšenia 25. roku dieťaťa, za predpokladu že toto spĺňa spomínanú podmienku nezaopatrenosti.

Sumu prídavku na dieťa vyhlási Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky opatrením, ktorého úplné znenie sa uverejní v Zbierke zákonov Slovenskej republiky najneskôr do 31. decembra kalendárneho roka.

Kto sa považuje za „nezaopatrené dieťa“?

Aby ste mohli dostávať na svoje dieťa prídavok, musíte spĺňať určité podmienky vy ako poberateľ, ale aj dieťa, na ktoré je prídavok určený. Čo sa týka dieťaťa, tak za nezaopatrené dieťa sa na účely prídavku považuje dieťa, ktoré:

 1. sa sústavne pripravuje na povolanie dennou formou štúdia na strednej alebo vysokej škole,
 2. sa nemôže sústavne pripravovať na povolanie štúdiom alebo vykonávať zárobkovú činnosť pre chorobu alebo úraz,
 3. je oslobodené od povinnosti dochádzať do školy,
 4. sa vzdeláva v základnej škole pre žiakov so zdravotným znevýhodnením, alebo
 5. je podľa posudku o dlhodobo nepriaznivom zdravotnom stave dieťaťa neschopné sa sústavne pripravovať na povolanie alebo vykonávať zárobkovú činnosť, avšak najdlhšie do dosiahnutia plnoletosti takéhoto dieťaťa.

Dajte si však pozor na dve špecifické situácie, v ktorých už dieťa nemožno považovať za nezaopatrené. V prvom rade sa jedná o situáciu, kedy dieťa splní nárok a poberá invalidný dôchodok (napr. následkom vážneho zranenia). V druhom rade, pokiaľ už vaše dieťa úspešne dokončilo vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa (teda spravidla magisterské či inžinierske štúdium), ani vtedy už sa nepovažuje za nezaopatrené, aj keby ostatné podmienky ešte stále spĺňalo.

Kto sa považuje za „oprávnenú osobu“?

Toto nemusí byť vždy jasné, ale aj rodič, ktorý chce prídavok poberať, musí spĺňať isté podmienky, nie len dieťa, ktorému je prídavok určený. A mnoho krát je oprávnená osoba na poberanie tohto prídavku niekto iný ako rodič, ale to všetko už sa dozviete nižšie. Oprávnená osoba na uplatnenie nároku na prídavok na dieťa teda je:

 1. rodič nezaopatreného dieťaťa,
 2. rodič, ktorému bolo dieťa zverené do osobnej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu,
 3. osoba, ktorej je nezaopatrené dieťa zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe právoplatného rozhodnutia súdu,
 4. plnoleté nezaopatrené dieťa, ak niet rodiča nezaopatreného dieťaťa,
 5. plnoleté nezaopatrené dieťa, ak má upravenú vyživovaciu povinnosť od rodičov,
 6. plnoleté nezaopatrené dieťa, ak do dosiahnutia plnoletosti bolo zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov,
 7. plnoleté nezaopatrené dieťa, ktoré uzavrelo manželstvo,
 8. plnoleté nezaopatrené dieťa, ktorého manželstvo zaniklo.
 9. maloletý rodič, ktorý má priznané rodičovské práva a povinnosti.

Ale pozor, v tomto bode ste si možno uvedomili, že dané podmienky spĺňate napr. vy aj manžel, a teda že by ste mohli poberať prídavok na vaše dieťa obaja. To však nie je možné! Podľa zákona totiž platí, že ak je viac oprávnených osôb a spĺňajú podmienky ustanovené zákonom, prídavok na to isté dieťa patrí len jednej z nich, a to podľa ich dohody.

Ak súd zverí maloleté dieťa do striedavej osobnej starostlivosti obidvoch rodičov alebo ak súd schváli dohodu rodičov, prídavok a príplatok k prídavku sa vyplatí oprávnenej osobe, ktorej sa prídavok a príplatok k prídavku vyplácal pred zverením maloletého dieťaťa do striedavej osobnej starostlivosti obidvoch rodičov alebo pred schválením dohody rodičov, pokiaľ sa rodičia maloletého dieťaťa písomne nedohodnú na zmene oprávnenej osoby.

Ak sa rodičia, ktorým bolo dieťa zverené do striedavej osobnej starostlivosti, písomne dohodnú na striedavom poberaní prídavku a príplatku k prídavku, môže si nárok na prídavok a príplatok k prídavku uplatniť každý z rodičov avšak najmenej na obdobie šiestich po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov.

Aké sú podmienky nároku na prídavok?

Akoby toho nebolo málo, to, že dieťa i rodič spĺňajú set podmienok ešte neznamená, že prídavok im bude uznaný. Najprv je totiž potrebné splniť osobitné podmienky pre to, aby mala oprávnená osoba na prídavok právoplatný nárok. Tieto podmienky nároku na prídavok na dieťa sú teda nasledovné:

 • starostlivosť oprávnenej osoby o nezaopatrené dieťa,
 • trvalý pobyt alebo prechodný pobyt oprávnenej osoby (platí pre cudzincov) na území Slovenskej republiky alebo je osobou podľa nariadení Európskeho parlamentu a Rady upravujúcich koordináciu systémov sociálneho zabezpečenia v rámci EÚ.

Pozor ale, za istých podmienok nárok na prídavok nevzniká. Tá situácia nastane ak:

 • sa nezaopatrenému dieťaťu poskytuje starostlivosť v zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately alebo v špeciálnom výchovnom zariadení z dôvodu vykonávania rozhodnutia súdu o nariadení ústavnej starostlivosti, predbežného opatrenia alebo rozhodnutia o uložení ochrannej výchovy alebo výchovného opatrenia,
 • je nezaopatrené dieťa vo výkone väzby alebo je vo výkone trestu odňatia slobody,
 • ak sa oprávnená osoba a nezaopatrené dieťa zdržiavajú v štáte, ktorý nie je členským štátom Európskej únie, zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore alebo Švajčiarskou konfederáciou, a počas pobytu v tomto štáte oprávnená osoba nie je verejne zdravotne poistená v Slovenskej republike.

Ako sa prídavok na dieťa vypláca?

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny vyplatí prídavok oprávnenej osobe, ktorá si naň uplatní nárok a spĺňa podmienky nároku. Prídavok vyplatí za celý kalendárny mesiac, aj keď podmienky nároku boli splnené len za časť kalendárneho mesiaca. Na to isté dieťa sa vyplatí prídavok za kalendárny mesiac len raz.

Na výplatu prídavku na dieťa sa vzťahujú nasledujúce pravidlá:

 • vypláca sa mesačne pozadu, a to najneskôr do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom oprávnená osoba splnila podmienky nároku na prídavok,
 • oprávnenej osobe sa poukazuje na jej účet v banke alebo v pobočke zahraničnej banky, ktorá má povolenie pôsobiť ako banka na území Slovenskej republiky, alebo na žiadosť oprávnenej osoby sa vypláca prídavok v hotovosti,
 • ak oprávnená osoba písomne požiada o zmenu spôsobu vyplácania prídavku, úrad práce, sociálnych vecí a rodiny je povinný žiadosti vyhovieť.
 • prídavok sa nevypláca do štátu, ktorý nie je členským štátom EÚ, zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore alebo Švajčiarskou konfederáciou.

Aké sú povinnosti oprávnenej osoby?

Pozor, aj za predpokladu, že vám bol prídavok na dieťa priznaný, ešte nemáte úplne „vyhrané“. Stále totiž musíte plniť podmienky súvisiace s plnením daného prídavku, aby sa nestalo, že vám prídavok odoberú. Oprávnená osoba, ktorá si uplatňuje nárok na prídavok na dieťa je teda povinná:

 • preukázať rozhodujúce skutočnosti, ktoré majú vplyv na vznik nároku, výšku a na výplatu prídavku,
 • do 8 dní písomne oznámiť zmeny v rozhodujúcich skutočnostiach, ktoré majú vplyv na nárok na prídavok alebo podať o predmetných zmenách elektronickými prostriedkami oznámenie podpísané zaručeným elektronickým podpisom. Lehota 8 dní začína plynúť prvým dňom nasledujúcom po dni, kedy nastala zmena.
 • zabezpečiť plnenie účelu prídavku.

Členstvo SR v EÚ je dôležitou skutočnosťou ovplyvňujúcou nárok, výplatu a výšku prídavku na dieťa v závislosti od miesta (štátu) výkonu zamestnania žiadateľa a jeho manžela/ky. Každú zmenu štátu zamestnania rodiča alebo manžela v rámci EÚ je poberateľ prídavku povinný oznámiť platiteľovi v zákonom stanovenej lehote.

Oprávnená osoba – rodič nezaopatreného dieťaťa, rodič, ktorému bolo dieťa zverené do osobnej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu, osoba, ktorej je nezaopatrené dieťa zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe právoplatného rozhodnutia súdu, alebo maloletý rodič, ktorý má priznané rodičovské práva a povinnosti je povinná po dovŕšení troch rokov veku nezaopatreného dieťaťa oznámiť platiteľovi písomne alebo elektronickými prostriedkami so zaručeným elektronickým podpisom, akým spôsobom a kde bude zabezpečovaná starostlivosť o toto nezaopatrené dieťa do začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky, počas trvania nároku na prídavok a príplatok k prídavku.

Povinnosť podľa predchádzajúcej vety sa nevzťahuje na prípady, kedy starostlivosť o nezaopatrené dieťa zabezpečuje rodič nezaopatreného dieťaťa alebo osoba, ktorej je nezaopatrené dieťa zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe rozhodnutia súdu a ak táto osoba poberá materské alebo rodičovský príspevok.

Ako sa o prídavok žiada?

Oprávnená osoba žiada o prídavok na dieťa formou písomnej žiadosti, ktorú bude adresovať Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, a to podľa miesta trvalého, či prechodného pobytu (ak sa jedná o cudzinca). Dôležité je uviesť, že nárok na tento prídavok si môže človek uplatniť nie len písomnou, ale aj elektronickou žiadosťou, ale to len za predpokladu, že na nej bude zaručený elektronický podpis žiadateľa. Tlačivo na žiadosť získate na každom Úrade práce, či ho ľahko nájdete na internete.

Môžu mi pozastaviť vyplácanie prídavku?

Ako sme už skloňovali v tomto článku viac ráz, je potrebné dodržiavať mnoho pravidiel aby ste mohli dostávať prídavok na dieťa. To ale samozrejme neprestáva platiť aj keď vám už úrad práce prídavok vypláca. Môže sa totiž stať, že ak má sociálna poisťovňa dôvodné podozrenie čo dôkaz o nejakom vašom chybnom konaní, tak vám vyplácanie prídavku na dieťa pozastaví. Rozhodnutie o zastavení výplaty prídavku vydá úrad práce, sociálnych vecí a rodiny oprávnenej osobe vtedy, ak:

 • má dôvod na prešetrenie, či oprávnená osoba naďalej spĺňa podmienky nároku,
 • si oprávnená osoba nesplnila povinnosti vyplývajúce so zákona (neoznámila rozhodujúce skutočnosti pre nárok, výšku a výplatu) alebo
 • na poskytovanie prídavku alebo obdobnej rodinnej dávky je príslušný iný členský štát.

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny:

 • zastaví výplatu prídavku počnúc kalendárnym mesiacom, ktorý nasleduje po kalendárnom mesiaci, za ktorý sa už prídavok vyplatil,
 • vydá rozhodnutie o obnovení výplaty prídavku od kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom oprávnená osoba preukázala, že zanikli dôvody, pre ktoré bola výplata zastavená,
 • vydá rozhodnutie aj o doplatení prídavku za obdobie zastavenia jeho výplaty, ak podmienky nároku na prídavok sa počas tohto obdobia splnili.

Ak v priebehu mesiaca došlo k zmene oprávnenej osoby, prídavok sa v prípade splnenie nárokových podmienok vyplatí za tento mesiac tej oprávnenej osobe, ktorá spĺňala podmienky na konci daného kalendárneho mesiaca. Osoba, ktorá spĺňa podmienky si musí nárok na prídavok a príspevok uplatniť podaním novej žiadosti na konci príslušného mesiaca.

Ak v priebehu mesiaca došlo k zmene trvalého pobytu alebo prechodného pobytu oprávnenej osoby (týka sa len cudzincov), nový úrad práce, sociálnych vecí a rodiny vyplatí prídavok najskôr v kalendárnom mesiaci, ktorý nasleduje po kalendárnom mesiaci, v ktorom bola zmena trvalého pobytu alebo prechodného pobytu oznámená tomuto úradu práce, sociálnych vecí a rodiny.

Ak oprávnená osoba po uplatnení nároku na prídavok zomrela a podmienky nároku na prídavok ku dňu jej smrti boli splnené, vyplatí sa prídavok ďalšej oprávnenej osobe alebo obci, v ktorej má nezaopatrené dieťa trvalý pobyt alebo prechodný pobyt (týka sa len cudzincov).

Kto je „osobitný príjemca“?

Ak úrad práce zistí sám, alebo ak mu niekto nahlási, že prídavok na dieťa rodič nevyužíva na to, na čo bol určený, samozrejme mu vyplácanie prídavku zastaví, tak ako sme vysvetlili vyššie. Dieťa však prídavok stále potrebuje na svoje potreby, preto úrad práce určí tzv. osobitného príjemcu, t.j. osobu či inštitúciu, ktorá bude namiesto rodiča poberať prídavok na dieťa a zároveň zabezpečovať, že dávka bude využitá na zaopatrenie potrieb daného dieťaťa. Úrad práce v takom prípade vydá rozhodnutie o poukazovaní prídavku inému subjektu:

 1. ďalšej oprávnenej osobe, alebo
 2. zariadeniu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately alebo špeciálnemu výchovnému zariadeniu, v ktorom je nezaopatrené dieťa umiestnené.

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny rozhodne o určení osobitného príjemcu prídavku, ak:

 1. z písomného oznámenia riaditeľa školy vyplynie, že oprávnená osoba nedbá o riadne plnenie povinnej školskej dochádzky. nezaopatreného dieťaťa,
 2. zistí, že oprávnená osoba nevyužíva prídavok na svoj účel,
 3. podľa oznámenia príslušného orgánu podľa zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov maloleté nezaopatrené dieťa, na ktoré sa oprávnenej osobe vypláca prídavok a príplatok k prídavku, spáchalo priestupok; to platí aj vtedy, ak maloleté nezaopatrené dieťa v čase spáchania priestupku nedovŕšilo 15 rokov veku a z tohto dôvodu správny orgán vec odložil alebo konanie o priestupku zastavil,
 4. bolo nezaopatrenému dieťaťu alebo rodičovi nezaopatreného dieťaťa uložené výchovné opatrenie, alebo
 5. prídavok a príplatok k prídavku sa vypláca oprávnenej osobe, ktorá je poberateľ dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi alebo je fyzická osoba, ktorá sa s fyzickou osobou v hmotnej núdzi spoločne posudzuje a poskytuje sa im dávka v hmotnej núdzi a príspevky k dávke v hmotnej núdzi prostredníctvom osobitného príjemcu.

Osobitný príjemca prídavku a príplatku k prídavku podľa písm. a) až d) je obec, v ktorej má oprávnená osoba trvalý pobyt alebo prechodný pobyt, alebo ak je to odôvodnené, iná osoba.