Štát ponúka finančnú pomoc rodičom rôznymi formami a jednou z nich je aj daňový bonus na dieťa. Ak teda dieťa máte, alebo ho ešte len plánujete, určite padne vhod zistiť si aké možné finančné príspevky štát poskytuje. To neplatí len pre matky – napr. daňový bonus sa rovnako vzťahuje aj na otcov. V tomto článku si preto priblížime všetko podstatné na túto tému. Získate množstvo užitočných informácií ako napr. čo presne daňový bonus je, aká je jeho výška, kto naň má nárok, kde sa oň žiada a podobne.

Čo je daňový bonus na dieťa?

V skratke môžeme nazvať daňový bonus aj daňová úľava/zvýhodnenie. Znamená to, že toto nie je finančná pomoc, ktorú by štát rodičovi priamo dal, ale je to suma, o ktorú sa rodičovi znižuje daň, ktorú musí odviesť – tým sa mu prakticky zvýši mzda. Táto daňová úľava pritom prináleží rodičovi a zároveň platcovi dane, ktorý vyživuje dieťa a žije s ním v jednej domácnosti. Bonus sa uplatňuje každý mesiac a na každé dieťa zvlášť, teda je na každé dieťa jeden daňový bonus.

O koľko si rodič daňovým bonusom prilepší?

V prvom rade je dôležité vedieť, že výška daňového bonusu na dieťa sa mení každý kalendárny rok, aj keď nie o vysokú čiastku. Táto zmena súvisí so zmenou v životnom minime – daňový bonus sa totiž mení a zvyšuje rovnakým koeficientom ako práve výška životného minima. Pre rok 2018 je daňový bonus presne 21,56€ mesačne, čo ročne vychádza po súčte na 258,72€. Táto suma pritom pripadá na každé jedno vyživované a nezaopatrené dieťa.

Kto má na daňový bonus nárok?

Zatiaľ to znie ako atraktívna ponuka – predsa len, prilepšiť si ročne a niečo viac ako 250 eur je hlavne pre čerstvého rodiča veľmi vítaná zmena. Existuje však niekoľko podmienok, ktoré musí človek splniť, aby mu bol daňový bonus priznaný. V tom hovorí zákon jasne.

Daňový bonus rodič získa ak:

 • dosiahne tzv. aktívne príjmy za zdaňovacie obdobie r. 2018aspoň vo výške 2880 eur (teda 6-násobku minimálnej mzdy) a to:

z príjmov zo závislej činnosti (zo zamestnania), ALEBO z

príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti; okrem dosiahnutia minimálnej výšky týchto príjmov (2880 eur) musí byť vykázaný i základ dane z týchto príjmov.

 • vyživuje vo svojej domácnosti dieťa – vlastné, osvojené, dieťa manžela/ky, v náhradnej starostlivosti, ktoré sa (podľa zákona o prídavku na  dieťa) považuje za nezaopatrené podľa zákona o prídavku na dieťa,
 • preukáže nárok príslušnými dokladmi (kópia rodného listu dieťaťa a potvrdenie o návšteve školy, ak sa pripravuje na povolanie štúdiom…)

Čo sa rozumie pod pojmom „nezaopatrené dieťa“?

Vyššie píšeme, že daňový bonus na dieťa sa vzťahuje na tzv. nezaopatrené dieťa, čo je pojem, ktorý vymedzil zákon týkajúci sa prídavku na dieťa. V tomto bode si teda v rámci daného zákona vyjasníme kto je vlastne nezaopatrené dieťa a na koho je teda možné získať daňový bonus. Je to dieťa, ktoré:

(1) Nezaopatrené dieťa podľa tohto zákona je dieťa do skončenia povinnej školskej dochádzky,3) najdlhšie do dovŕšenia 25 rokov veku, ak

 1. a) sa sústavne pripravuje na povolanie štúdiom alebo
 2. b) sa nemôže sústavne pripravovať na povolanie štúdiom, alebo vykonávať zárobkovú činnosť pre chorobu alebo úraz.

(2) Nezaopatrené dieťa podľa tohto zákona je aj dieťa, ktoré

 1. a) je oslobodené od povinnosti dochádzať do školy,3a)
 2. b) sa vzdeláva v základnej škole pre žiakov so zdravotným znevýhodnením4) alebo
 3. c) je neschopné sa sústavne pripravovať na povolanie alebo vykonávať zárobkovú činnosť pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav, najdlhšie do dosiahnutia plnoletosti.

(3) Nezaopatrené dieťa podľa tohto zákona nie je dieťa,

 1. a) ktorému vznikol nárok na invalidný dôchodok, a to od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom bolo vydané rozhodnutie o priznaní invalidného dôchodku, alebo
 2. b) ktoré získalo vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa.

Má nárok na daňový bonus len rodič?

Zatiaľ v článku operujeme len s matkou a otcom dieťaťa čo sa týka ľudí, ktorí majú právo získať na dieťa daňový bonus. Ani toto však nie je také jednoduché, a často vznikajú ohľadom toho, komu vlastne nárok vzniká, veľké polemiky. V tomto bode sa preto pozrieme na to kto všetko nárok na daňový bonus má, a kto zas nie.

V prvom rade je potrebné vyjasniť, že skutočne to nemusí byť len rodič dieťaťa, ktorý môže daňový bonus dostať. Dieťa totiž môže byť či už vlastné, ale aj osvojené, prevzaté do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov, alebo dokonca to môže byť aj dieťa manžela/manželky (napr. dieťa manžela z prvého manželstva). A aj v situáciách, kedy sa jedná priamo o rodičov dieťaťa, títo nemusia byť zosobášení, keďže zákon na to vôbec v tomto ohľade neprihliada.

Pozor ale aby v tomto nevzniklo nedorozumenie: nárok daňovníkovi vzniká ak je dieťa jeho no s druhým rodičom nie je zosobášený, tiež vzniká ak sa jedná o dieťa, ktorého rodičom on sám nie je, ale je ním jeho manžel/manželka. Avšak daňovníkovi nárok nevzniká, pokiaľ sa jedná o dieťa druha či družky, ktorému nie je rodičom. Inak povedané, daňovník žijúci s deťmi partnera/partnerky v jednej domácnosti, má nárok na daňový bonus len v prípade, že sú s danou osobou zosobášení.

Na daňový bonus na dieťa nemá nárok ani starý rodič dieťaťa, a to ani v situácii, kedy starý rodič a dieťa žijú v jednej domácnosti. Jediné kedy by toto bolo možné je situácia, v ktorej bolo dieťa zverené do starostlivosti starého otca a vtedy už nárok na daňový bonus vzniká aj starému rodičovi. Ďalej, ak sa jedná o dieťa v náhradnej starostlivosti, pestún si na toto dieťa môže uplatňovať daňový bonus len pokiaľ dieťa nedovŕši 18 rokov.

V situácii kedy dieťaťu zomreli rodičia je to ale o čosi komplikovanejšie. Ak je to ešte maloleté dieťa a súd mu preto určil poručníka, tento má nárok na daňový bonus vzťahujúci sa ku daného dieťaťu, pretože poručník sa osobne podieľa na výchove a starostlivosti o dieťa. Ak tomuto dieťaťu však bol pridelený len opatrovník, ktorého hlavnou úlohou je spravovať majetok dieťaťa a tým pádom dieťa nevyživuje, tento opatrovník nárok na daňový bonus nemá.

Musia mať dieťa a daňovník bývať na tom istom mieste?

Toto je často skloňovaná otázka, aj keď sa tak na prvý pohľad nemusí zdať. Pri starších deťoch, najmä vysokoškolákoch, niekedy aj stredoškolákoch, sa ľudia často tážu na možnosť získania daňového bonusu aj keď dieťa študuje mimo trvalého bydliska a teda mimo zdieľaného miesta pobytu s rodičom. V tomto prípade máme pre vás dobré správy, pretože miesto prechodného pobytu dieťaťa (napr. mesto, v ktorom žije na internáte a navštevuje školu) nezohráva rolu v rozhodovaní, či rodičovi bude priznané právo na daňový bonus. Podmienka, ktorú si stanovuje zákon totiž stanovuje, že daňovník a dieťa majú žiť v spoločnej domácnosti, čo znamená osoby trvalo žijúce spolu a uhrádzajúce spoločne náklady na svoje potreby.

Aké doklady potrebujem na získanie daňového bonusu?

Keď sa budete snažiť získať daňový bonus, budete si musieť pripraviť určité potvrdenia. Zákon sa o nich zmieňuje nasledovne: Nárok na priznanie daňového bonusu preukazuje zamestnanec zamestnávateľovi, ktorý je platiteľom dane,

 1. a) predložením dokladu o oprávnenosti nároku na priznanie daňového bonusu na vyživované dieťa a potvrdením školy, že dieťa žijúce so zamestnancom v domácnosti sa sústavne pripravuje na povolanie štúdiom, alebo potvrdením príslušného úradu o poberaní prídavku na vyživované dieťa (pozor, toto potvrdenie je potrebné dokladať každý akademický rok),
 2. b) potvrdením príslušného územného úradu o tom, že dieťa žijúce so zamestnancom v domácnosti sa považuje za vyživované a nemôže sa sústavne pripravovať na povolanie štúdiom alebo vykonávať zárobkovú činnosť pre chorobu alebo úraz, alebo potvrdením príslušného úradu o poberaní prídavku na vyživované dieťa.

Kedy si môžem začať uplatňovať bonus?

Dobrou správou pre vás, rodičov, je fakt, že nárok na daňový bonus si môžete začať uplatňovať už v kalendárnom mesiaci, kedy sa dieťa narodilo. Pri daňovníkoch, ktorí nie sú rodičmi dieťaťa platí, že si môžu začať uplatňovať nárok na bonus v kalendárnom mesiaci kedy bolo dieťa osvojené, či prevzaté do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov.

Ako, kedy, kde…?

Teraz sa dostávame k tým najpraktickejším informáciám, a teda ako sa vlastne ku daňovému bonusu dostať a dokedy je to možné. Keďže sa nejedná o priamu finančnú dávku, daňový bonus nerieši Sociálna poisťovňa, ale si ju rieši priamo daňovník s jeho zamestnávateľom, a to nasledovne: Zamestnanec, ktorý si uplatňuje daňový bonus u zamestnávateľa, ktorý je platiteľom dane, je povinný preukázať tomuto zamestnávateľovi splnenie podmienok na priznanie daňového bonusu najneskôr do konca kalendárneho mesiaca, v ktorom tieto podmienky spĺňa. Na predložené doklady zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane, prihliadne, začínajúc kalendárnym mesiacom nasledujúcim po mesiaci, v ktorom sa zamestnávateľovi, ktorý je platiteľom dane, preukážu.

Daňovník v tomto prípade musí vyplniť aj tzv. Vyhlásenie na zdanenie príjmov zo závislej činnosti, a to do konca kalendárneho mesiaca kedy do zamestnania nastúpil. Ak sa jedná o dlhodobejšieho zamestnanca, ten musí dané vyhlásenie vyplniť vždy do konca januára každého kalendárneho roka. Ak má ale daňovník viac než jedno zamestnanie (kde zamestnávateľ platí daň), vyhlásenie vypĺňa len u jedného z nich – výber je už na zamestnancovi.

Toto vyhlásenie má v princípe dva dôvody: v prvom rade daňovník vyhlasuje, že si daňový bonus uplatňuje naraz len u jedného zamestnávateľa (aby sa nestalo, že má daňovník jedno dieťa, no na toto dieťa má dva bonusy z jeho paralelných zamestnaní – teda aby sa predišlo duplicite bonusu). Ďalej daňovník vyhlasuje, že on je jediný, ktorý si na dané dieťa uplatňuje daňový bonus v danom období. To znamená, že týmto vyhlásením sa zachováva „pravidlo“ jedno dieťa, jeden bonus, jeden rodič – nie je možné aby na jedno dieťa poberali bonus naraz obaja rodičia.

Môžu mať bonus na jedno dieťa naraz viacerí daňovníci?

Tento problém sme zmienili v prechádzajúcom odstavci. Zákon o tom hovorí jasne: Ak vyživované dieťa, resp. deti žijú v domácnosti s viacerými daňovníkmi, ktorí spĺňajú podmienky na uplatnenie daňového bonusu, môže si daňový bonus uplatniť vždy len jeden z nich. Nemôže sa teda stať, že na jedno dieťa by mali bonus zároveň otec i matka.

Zároveň platí, že: Ak sa daňovníci, ktorí spĺňajú podmienky na uplatnenie daňového bonusu nedohodnú inak, daňový bonus na všetky vyživované deti sa uplatňuje alebo sa prizná v poradí matka, otec, iná oprávnená osoba. Pomernú časť daňového bonusu si môže uplatniť po časť zdaňovacieho obdobia jeden z daňovníkov na všetky vyživované deti a po zostávajúcu časť druhý z daňovníkov. Ak sú rodičia dieťaťa rozvedení, nárok na bonus má ten z nich, ktorý s nimi žije v jednej domácnosti.

Kedy dostanem daňový bonus?

Proces so získavaním daňového bonusu je nasledujúci: Zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane, zníži preddavok na daň o sumu daňového bonusu zamestnancovi, ktorý u neho podal (podpísal) vyhlásenie na zdanenie príjmov zo závislej činnosti podľa zákona, ak úhrn zdaniteľných príjmov zo závislej činnosti vyplatených zamestnancovi v tomto mesiaci je aspoň vo výške polovice minimálnej mzdy. O túto sumu zníži zamestnávateľ odvod preddavkov na daň za príslušný kalendárny mesiac.

Čo ak som si nárok na bonus uplatnil/a až v priebehu roka?

Možno sa teraz pýtate čo sa stane, ak si nárok na bonus uplatníte až v priebehu roka, teda skôr či dostanete bonus za celý daný rok. Odpoveď vás zrejme poteší. Platí totiž, že ak ste si uplatnili nárok na daňový bonus až v priebehu roka no nárok ste naň mali už od začiatku roka, bonus vám bude priznaný celý. Respektíve, postupuje sa tak, že ten predošlý daňový bonus si daňovník uplatní pri podaní daňového priznania, či u zamestnávateľa v rámci ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti (to za predpokladu, že daná osoba nie je povinná podávať daňové priznanie).

Čo ak som splnil/a nárok na bonus len v niektoré mesiace?

Mnohých z vás tiež môže zaujímať čo sa stane v prípade, že ste v niektorých mesiacoch nesplnili nárok na daňový bonus. Aj v tomto prípade máme dobré správy, pretože ak ste v aspoň niektorých mesiacoch dosiahli zdaniteľné príjmy aspoň vo výške polovice minimálnej mzdy a vtedy vám zamestnávateľ priznal daňový bonus, za iné mesiace bonus nemusíte vracať.